Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

anemia
15:25
15:14
5139 46bd 350
15:13
4212 9f13 350
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamagolek22 magolek22

June 15 2015

anemia
22:41
It's like wishing for rain as I stand in the desert,
But I'm holding you closer than most,
'Cause you are my heaven.
22:38
7223 d9a6 350
Reposted frommaking-love making-love viamagolek22 magolek22
anemia
22:35
9147 0e93 350
Reposted fromumorusana umorusana viaszatanista szatanista
22:34
9580 15b0 350
Reposted fromfakinszit fakinszit viamagolek22 magolek22
anemia
22:27
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromgdybam gdybam viamagolek22 magolek22
anemia
22:24
2199 77de 350
22:24
5078 6d2e 350
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
anemia
22:23
9625 279c 350
anemia
22:22
anemia
22:21
22:21
6015 9c58 350
anemia
22:21
5292 7b75 350
anemia
22:20
anemia
22:17
4333 7b26 350
Reposted fromiamstrong iamstrong viamilosc milosc
anemia
22:16
4726 f8c3 350
Reposted frompursuit pursuit viawerterowska werterowska
anemia
22:16

May 16 2015

anemia
15:08
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl